Search

Algemene Voorwaarden HRS Pool & Technical Equipment

1 DEFINITIES
Onder Opdrachtgever wordt in deze voorwaarden verstaan een ieder die met HRS Pool & Technical Equipment een overeenkomst aangaat, tenzij uitdrukkelijk hiervan wordt afgeweken.

2 TOEPASSELIJKHEID
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen en overeenkomsten van HRS Pool & Technical Equipment. Afwijkingen van deze voorwaarden gelden uitsluitend voor zover deze door HRS Pool & Technical Equipment uitdrukkelijk zijn overeengekomen en schriftelijk zijn bevestigd.

3 OFFERTES EN AANBIEDINGEN
Alle offertes en/of aanbiedingen zijn vrijblijvend en vervallen automatisch na dertig dagen, tenzij schriftelijk anders is aangegeven.

4 TOTSTANDKOMING
De overeenkomst komt uitsluitend tot stand door ondertekening van de offerte, de schriftelijke bevestiging door HRS Pool & Technical Equipment, danwel wanneer HRS Pool & Technical Equipment aan de feitelijke uitvoering van de overeenkomst begint en niet binnen redelijke termijn door Opdrachtgever hiervan wordt weerhouden. De inhoud van de offerte/schriftelijke bevestiging geldt als volledig en juist, tenzij Opdrachtgever binnen een termijn van zeven dagen tegen de schriftelijke bevestiging schriftelijk protesteert.

5 PRIJZEN
De opgegeven prijzen kunnen met of zonder BTW aangegeven zijn, maar zijn zonder andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd. De prijzen zijn af magazijn HRS Pool & Technical Equipment, af magazijn fabriek of af één van de leveranciers van HRS Pool & Technical Equipment. Door HRS Pool & Technical Equipment of haar leveranciers in catalogi of anderszins kenbaar gemaakte prijzen binden HRS Pool & Technical Equipment niet. Na de totstandkoming van de overeenkomst is HRS Pool & Technical Equipment gerechtigd de overeengekomen prijzen te verhogen in geval van onder meer tussentijdse verhogingen en/of toeslagen op vrachten, douanetarieven, zaken en/of grondstofprijzen, belastingen, lonen of sociale lasten, waardedaling van de Nederlandse en/of stijging van buitenlandse valuta en al die overheidsmaatregelen welke prijsverhogend werken. Indien niet uitdrukkelijk anders overeengekomen zijn installatie, montage en aansluitwerkzaamheden niet in de overeenkomst inbegrepen en derhalve voor rekening en risico van Opdrachtgever.

6 WIJZIGINGEN
Wijzigingen in de overeenkomst met betrekking tot de uitvoering en/of aantallen is uitsluitend bespreekbaar indien de zaken nog niet in bewerking zijn genomen, respectievelijk nog niet voor Opdrachtgever zijn gereserveerd. Kosten als gevolg van eventuele overeengekomen verandering van de overeenkomst worden door HRS Pool & Technical Equipment aan Opdrachtgever in rekening gebracht.

7 TECHNISCHE EISEN
Alle in Nederland te leveren zaken dienen te voldoen aan de technische eisen of normen die worden gesteld door wetten of bepalingen. Voor gebruik buiten Nederland en alle eventuele andere technische eisen die door de Opdrachtgever aan de te leveren zaken worden gesteld en welke afwijken van de normale in Nederland geldende eisen, dienen bij het sluiten van de koopovereenkomst door de Opdrachtgever nadrukkelijk te worden vermeld en komen voor rekening van Opdrachtgever. HRS Pool & Technical Equipment behoudt zich in voorkomende gevallen het recht voor een negatief advies voor plaatsing af te gegeven, hetgeen inhoudt dat een beperkte garantie van toepassing is (zie artikel 15).

8 MONSTERS, MODELLEN EN VOORBEELDEN
Indien door HRS Pool & Technical Equipment een model, monster of voorbeeld is getoond of verstrekt, wordt dit vermoed slechts te zijn getoond of verstrekt bij wijze van aanduiding. De hoedanigheden van de te leveren zaken kunnen van het monster, model of voorbeeld afwijken, tenzij uitdrukkelijk is overeengekomen dat zou worden geleverd conform het getoonde model of voorbeeld.

9 EIGENDOMSBEHOUD
De door HRS Pool & Technical Equipment geleverde zaken blijven het eigendom van HRS Pool & Technical Equipment totdat de Opdrachtgever alle verplichtingen uit alle met HRS Pool & Technical Equipment gesloten overeenkomsten is nagekomen. Door HRS Pool & Technical Equipment afgeleverde zaken mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht. Overigens is de Opdrachtgever niet bevoegd de zaken te verpanden of hier enig ander recht op te vestigen. Indien de Opdrachtgever zijn verplichtingen niet nakomt of er gegronde vrees bestaat dat hij zulks niet zal doen, is HRS Pool & Technical Equipment gerechtigd afgeleverde zaken waarop het eigendomsvoorbehoud rust bij de Opdrachtgever, of derden die de zaak voor de Opdrachtgever houden, weg te halen of weg te doen halen. De Opdrachtgever is verplicht hiertoe alle medewerking te verschaffen op straffe van een boete van 10% van het door hem verschuldigde per dag. Indien derden enig recht op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken willen vestigen of doen gelden, is Opdrachtgever verplicht HRS Pool & Technical Equipment zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden op de hoogte te stellen. De Opdrachtgever is verplicht de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te merken als het eigendom van HRS Pool & Technical Equipment en als zodanig gemerkt te houden. De Opdrachtgever verplicht zich op eerste verzoek van HRS Pool & Technical Equipment:

  • de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand-, ontploffings- en waterschade en tegen diefstal en de polis van deze verzekering ter inzage te geven;
  • alle aanspraken van de Opdrachtgever op verzekeraars of vorderingen die de Opdrachtgever verkrijgt jegens zijn afnemers bij het doorverkopen van de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken door HRS Pool & Technical Equipment te verpanden aan HRS Pool & Technical Equipment op de manier die wordt voorgeschreven in art. 3:239 BW;
  • op andere manieren medewerking te verlenen aan alle redelijke maatregelen die HRS Pool & Technical Equipment ter bescherming van haar eigendomsrecht met betrekking tot de zaken wil treffen en welke de Opdrachtgever niet onredelijk hinderen in de normale uitoefening van zijn bedrijf.

 

10 (AF)LEVERING EN RISICO
Levering vindt plaats af magazijn HRS Pool & Technical Equipment of af fabriek of één van de leveranciers van HRS Pool & Technical Equipment, tenzij schriftelijk is afgesproken dat HRS Pool & Technical Equipment de zaken op een door Opdrachtgever opgegeven adres zal afleveren. De zaken zijn voor risico van Opdrachtgever, zodra de zaken bij HRS Pool & Technical Equipment afgeleverd zijn. Indien is overeengekomen dat de zaken door HRS Pool & Technical Equipment bezorgd zullen worden, gaat het risico van de zaken op Opdrachtgever over op het moment dat de zaken uit het transportmiddel op het opgegeven adres worden gelost. In de gevallen waar door HRS Pool & Technical Equipment voor rekening van Opdrachtgever het transportrisico aan de zending is verzekerd, dient in geval van zichtbare transportschade daarvan onmiddellijk, uiterlijk binnen tweemaal vierentwintig uur schriftelijk kennis te worden geven, zulks – althans voor zover van toepassing – onder bijvoeging van het proces-verbaal van de Nederlandse Spoorwegen of aantekening op het beurtvaartadres, waaruit aard en omvang van de beschadiging blijkt. In het geval van aansprakelijkheidserkenning door de verzekeraar zullen de beschadigde, gebroken of vermiste onderdelen door HRS Pool & Technical Equipment voor haar rekening worden gerepareerd of opnieuw geleverd, met uitsluiting van elke verdere verplichting en uitsluitend voor zover de aansprakelijkheidserkenning reikt.

11 LEVERTIJD
De levertijd wordt geacht bij benadering te zijn overeengekomen, tenzij een eventueel genoemde termijn uitdrukkelijk schriftelijk als fataal is gekwalificeerd. De levertijd gaat in als alle voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens die Opdrachtgever aan HRS Pool & Technical Equipment dient te verstrekken en de eventueel overeengekomen aanbetaling in het bezit zijn van, respectievelijk is voldaan aan HRS Pool & Technical Equipment. HRS Pool & Technical Equipment is verplicht zich zoveel mogelijk aan de levertijd te houden, doch is niet aansprakelijk voor de gevolgen van een overschrijding. Een zodanige overschrijding verplicht HRS Pool & Technical Equipment niet tot enige vergoeding, noch geeft zij Opdrachtgever het recht de overeenkomst ontbonden te verklaren. Wel heeft Opdrachtgever het recht om na het verstrijken van de levertijd HRS Pool & Technical Equipment schriftelijk te sommeren binnen een redelijk termijn af te leveren. Bij overschrijding van deze termijn heeft Opdrachtgever het recht de overeenkomst ontbonden te verklaren. Indien een leveringsdatum is overeengekomen en de zaken op of omstreeks deze datum verzendklaar zijn, heeft HRS Pool & Technical Equipment het recht van Opdrachtgever het terstond afnemen van de zaak te verlangen. In ieder geval is HRS Pool & Technical Equipment gerechtigd de bestelde, ter beschikking van Opdrachtgever staande zaken terstond te factureren. Tevens is HRS Pool & Technical Equipment gerechtigd de kosten van opslag en overige kosten die HRS Pool & Technical Equipment maakt teneinde de zaken voor aflevering aan Opdrachtgever ter beschikking te houden, aan Opdrachtgever in rekening te brengen. De tijdelijke opslag van zaken geschiedt voor risico van de Opdrachtgever. Het is HRS Pool & Technical Equipment toegestaan verkochte zaken in gedeelten te leveren. Dit geldt niet indien een deellevering geen zelfstandige waarde heeft. Indien de zaken in gedeelten worden geleverd, is HRS Pool & Technical Equipment bevoegd elk gedeelte afzonderlijk te factureren.

12 BETALING
Betaling dient te geschieden bij (af)levering zonder korting of verrekening, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. HRS Pool & Technical Equipment is gerechtigd op elk moment vooruitbetaling van de helft van de koopprijs van de Opdrachtgever dan wel enige zekerheid te verlangen voor de betaling van de koopprijs, alvorens een aanvang te maken danwel voort te gaan met de uitvoering van de overeenkomst. HRS Pool & Technical Equipment is tevens gerechtigd met Opdrachtgever deelbetalingen overeen te komen met betrekking tot deelleveranties. Bij overschrijding van enige betalingstermijn is Opdrachtgever in verzuim zonder dat hiervoor enige ingebrekestelling is vereist en is Opdrachtgever vanaf dat moment een rente verschuldigd van 1,5% per maand of per gedeelte daarvan, over het verschuldigde bedrag, ook in geval uitstel van betaling wordt overeengekomen. Indien Opdrachtgever nalatig blijft met nakoming van enige verplichting uit de overeenkomst, is Opdrachtgever tevens gehouden tot volledige vergoeding van gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten, waarvan de hoogte wordt bepaald op minimaal 15% van het totale bedrag. Door de Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds eerst ter aflossing van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, ook als de Opdrachtgever uitdrukkelijk anders vermeldt. Tevens behoudt de verkoper het recht vooruitbetaling of contante betaling bij aflevering, indien zij dit als noodzakelijk achter in verband met de financiële situatie van de koper.

13 OPSCHORTING
Bij niet nakoming door de Opdrachtgever van een opeisbare vordering op de overeengekomen betalingstermijn heeft HRS Pool & Technical Equipment het recht de verdere nakoming van haar verbintenissen die voortkomen uit alle tussen HRS Pool & Technical Equipment en Opdrachtgever lopende overeenkomsten op te schorten tot nakoming plaatsvindt, onverminderd haar overige uit de wet voortvloeiende opschortingrechten. Tevens worden bij niet nakoming door Opdrachtgever van een opeisbare vordering alle vorderingen van HRS Pool & Technical Equipment op Opdrachtgever onmiddellijk en volledig opeisbaar.

14 KLACHTEN
De Opdrachtgever dient de gekochte zaken bij aflevering – of zo spoedig daarna als mogelijk – te (laten) onderzoeken. Hierbij dient de Opdrachtgever na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt, te weten: of de juiste zaken zijn geleverd; of de geleverde zaken wat betreft kwaliteit (bijvoorbeeld het aantal en de hoeveelheid) overeenstemt met het overeengekomene; of de geleverde zaken voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen of – indien deze ontbreken – aan de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik en/of handelsdoeleinden.
Opdrachtgever kan geen beroep meer doen op het feit dat hetgeen is afgeleverd niet aan de overeenkomst beantwoord, indien hij niet binnen twee maanden nadat hij dit heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken, daarvan schriftelijk kennis heeft gegeven aan HRS Pool & Technical Equipment. Klachten ten aanzien van aantallen geleverde colli en de staat daarvan dienen op de vrachtbrief of het reçu bij het aannemen te worden aangetekend, dan wel terstond schriftelijk inclusief foto materiaal aan HRS Pool & Technical Equipment te worden doorgegeven. Bij gebreke waarvan elk recht op reclame hieromtrent vervalt. Ook indien de wederpartij tijdig reclameert, blijft zijn verplichting tot betaling en afname van gedane bestellingen bestaan. Zaken kunnen slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming aan HRS Pool & Technical Equipment worden geretourneerd.

15 GARANTIE
Op alle geleverde zaken verleent HRS Pool & Technical Equipment een garantie op fabricage- en materiaalfouten zoals omschreven in de bij de zaken geleverde garantiecertificaten. De garantie houdt in dat HRS Pool & Technical Equipment naar haar keuze voor haar rekening de zaken zal herstellen, hetzij HRS Pool & Technical Equipment de zaken zal vervangen. Alle vervangen zaken worden eigendom van HRS Pool & Technical Equipment. De garantie is niet van toepassing indien de gebreken geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van onjuist, onzorgvuldig of onoordeelkundig gebruik, van buiten komende oorzaken, zoals bijvoorbeeld brand- of waterschade, of indien de zaken door anderen dan HRS Pool & Technical Equipment zijn gewijzigd of worden onderhouden. Aanspraken uit hoofde van garantie moeten binnen de gestelde termijn schriftelijk worden ingediend met vermelding van de aard van het gebrek, terwijl HRS Pool & Technical Equipment tevens in de gelegenheid moet worden gesteld zich van het gebrek ter plaatse te overtuigen.

16 AANSPRAKELIJKHEID
Onverminderd hetgeen in artikel 15 is bepaald omtrent garantie en onverminderd het overigens in deze voorwaarden bepaalde, aanvaardt HRS Pool & Technical Equipment slechts wettelijke verplichtingen tot schadevergoeding voor zover dat uit dit artikel blijkt. In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is HRS Pool & Technical Equipment slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding, dat wil zeggen vergoeding van de waarde van de achtergebleven prestatie. Iedere aansprakelijkheid van HRS Pool & Technical Equipment voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst. De door HRS Pool & Technical Equipment te betalen schadevergoeding wegens toerekenbare tekortkoming van een overeenkomst zal in geen geval meer bedragen dan op grond van de overeenkomst door HRS Pool & Technical Equipment aan Opdrachtgever gefactureerde en factureerbare bedragen (exclusief en inclusief BTW). In geval van onrechtmatige daad van HRS Pool & Technical Equipment of van haar werknemers of ondergeschikten waarvoor HRS Pool & Technical Equipment rechtens aansprakelijk gehouden kan worden, is HRS Pool & Technical Equipment slechts aansprakelijk voor vergoeding van schade voor zover ontstaan door opzet of grove schuld. In deze gevallen zal de schadevergoeding in geen geval meer bedragen dan 450.000 euro per schade toebrengende gebeurtenis, waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis. Aansprakelijkheid van HRS Pool & Technical Equipment voor schade wegens onrechtmatige daad anders dan bedoeld in het vorige artikellid wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Indien hierop geen beroep kan worden gedaan, zal de schadevergoeding per gebeurtenis, waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis, in geen geval meer bedragen dan de prijs (exclusief BTW) bedongen bij de overeenkomst tussen partijen in het kader waarvan zich de gebeurtenis heeft voorgedaan of, bij gebreke daarvan, de waarde van de overeenkomst die tussen partijen van kracht is op het moment van ontstaan van de schade. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Opdrachtgever, na het ontstaan daarvan zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is, de schade schriftelijk bij HRS Pool & Technical Equipment heeft gemeld.

17 EMBALLAGE
Emballage wordt bij terugzending tot het volle berekende bedrag gecrediteerd mits terugzending geschiedt binnen twee maanden na factuurdatum, in goede staat, franco magazijn HRS Pool & Technical Equipment te Beusichem of op aanwijzing van HRS Pool & Technical Equipment franco aan magazijn of fabriek van één van de leveranciers. Verzendkosten worden nooit vergoed.

18 ANNULERING
In geval van in gebreke blijven van Opdrachtgever ten aanzien van enige jegens HRS Pool & Technical Equipment aangegane verplichting, aanvraag van zijn surséance van betaling, zijn faillissement of liquidatie van zijn onderneming of filiaal, is HRS Pool & Technical Equipment gerechtigd de lopende overeenkomsten te annuleren, zonder voorafgaande ingebrekestelling of rechtelijke tussenkomst en zonder dat Opdrachtgever recht heeft op schadevergoeding.

19 OVERMACHT
Geen van de partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten is aan haar schuld noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. HRS Pool & Technical Equipment heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert intreedt nadat HRS Pool & Technical Equipment haar verbintenis had moeten nakomen. De volgende omstandigheden worden onder meer geacht niet voor rekening van HRS Pool & Technical Equipment te komen: in gebreke blijven van leveranciers van HRS Pool & Technical Equipment en stakingen in het weg-, trein-, lucht- of zeevervoer, stakingen in andere bedrijven dan dat van HRS Pool & Technical Equipment, wilde stakingen of politieke stakingen in het bedrijf van HRS Pool & Technical Equipment, een algemeen gebrek aan benodigde grondstoffen en andere voor het tot stand brengen van de overeengekomen prestatie benodigde zaken of diensten, niet voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers of andere derden waarvan HRS Pool & Technical Equipment afhankelijk is en algemene vervoersproblemen. Indien HRS Pool & Technical Equipment bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is HRS Pool & Technical Equipment gerechtigd het reeds geleverde casu quo het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de Opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst, dit geldt echter niet als het reeds geleverde casu quo leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

20 GESCHILLEN
Op overeenkomsten met HRS Pool & Technical Equipment is uitsluitend Nederlands recht van toepassing; alle geschillen zullen in eerste instantie berecht worden door de bevoegde rechter te Utrecht, tenzij HRS Pool & Technical Equipment de voorkeur mocht geven aan de rechter ter plaatse van de vestiging of woonplaats van Opdrachtgever of dwingend recht anders voorschrijft.

HRS Pool & Technical Equipment
Inloggen

Alleen als een bestaande klant kan u inloggen op onze site.

Nog geen account? Vraag een account aan
Wij verkopen niet aan particulieren!