Search

Disclaimer

Deze website van HRS gevestigd te Beusichemdient uitsluitend voor informatiedoeleinden. HRS besteedt veel zorg aan de samenstelling van deze website, doch garandeert niet dat de inhoud van deze website en in het bijzonder de daarin vervatte informatie en gegevens te allen tijde en in alle opzichten juist en volledig zijn. Dit geldt ook voor ander websites of media waarnaar door middel van hyperlinks of anderszins naar verwezen wordt. HRS behoudt zich te allen tijde het recht voor deze website dan wel daarin vervatte informatie of gegevens te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen, ook zonder aankondiging.

Deze website van HRS behelst generlei aanbod van HRS aan de gebruiker of derden tot het aangaan van welke overeenkomst of welke verbintenis dan ook noch een uitnodiging aan de gebruiker of derde tot doen van een aanbod aan HRS tot het aangaan van welke overeenkomst of welke verbintenis dan ook. Noch door het inloggen op deze website van HRS noch door het anders zinsgebruik maken van deze website van HRS ontstaat enige overeenkomst of verbintenis met HRS.

HRS aanvaardt geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor deze website noch voor de juistheid, volledigheid of betrouwbaarheid van daarin vervatte informatie of gegevens. HRS aanvaardt geen aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid jegens degene die inlogt op de website van HRS of anderszins gebruik maakt van deze website voor schade die daaruit voor dezen uit welke hoofde dan ook mocht voortvloeien.

Deze website van HRS is auteursrechtelijk beschermd. Publicatie van daarin vervatte informatie of gegevens, in welke vorm dan ook, zoals doch niet beperkt tot het gebruik van teksten of delen daarvan, afbeeldingen en grafisch materiaal van welke aard dan ook vereisen voorafgaande schriftelijke toestemming van HRS. Het inloggen op deze website en het overigens gebruik maken van deze website alsmede ieder handelen en nalaten van HRS in verband daarmee wordt bij uitsluiting beheerst door het Nederlands recht.

HRS Pool & Technical Equipment
Inloggen

Alleen als een bestaande klant kan u inloggen op onze site.

Nog geen account? Vraag een account aan
Wij verkopen niet aan particulieren!